Дата оприлюднення 08.04.2021р.

Зміни до порядку денного 2021 (doc, 50 КБ)

Кваліфікований електронний підпис на документі

 

Дата оприлюднення 22.03.2021р.

Порядок денний 2021 (doc, 91КБ) 

Кваліфікований електронний підпис на документі

 

Дата оприлюднення 02.04.2020р.

Зміни до порядку денного 2020.PDF  (підпис)

 

Дата оприлюднення 16.03.2020р.

Порядок денний 2020 (doc, 91 КБ)

Кваліфікований електронний підпис на документі

 

Дата оприлюднення 13.04.2019р.

Зміни до порядку денного 2019.PDF  (підпис)

 

Вих.№ 26.4-59/2687 від 12.04.2019

 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ "КВБЗ"

Публічне акціонерне товариство "Крюківський вагонобудівний завод"
повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного
річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 23 квітня 2019 року об 11-00 годині
за адресою місцезнаходження Товариства:

 39621, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Івана Приходька, будинок 139,
 приміщення актового залу півскатно-візкового цеху (3-й поверх) ПАТ "КВБЗ".

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день та за місцем проведення річних загальних зборів (далі – Збори) з 09-30 год. до 10-40 год.

Акціонерами ПАТ "КВБЗ" були внесені пропозиції щодо нових проектів рішень до питань проекту порядку денного: №18, №20, №21. Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства.

Порядок денний:

   1.  Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

2.  Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.

3.  Про схвалення рішення Наглядової ради відносно визначення аудиторської компанії для проведення аудиту індивідуальної та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

4.  Про визначення аудиторської компанії для проведення аудиту індивідуальної та консолідованої фінансової звітності за 2019 рік.

5.  Розгляд звіту Правління за 2018 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2018 рік.

6.  Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7.  Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

8.  Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Правління Товариства.

9.  Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

10. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

11. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

12. Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з членами Наглядової ради, визначення уповноваженої особи на їх підписання.

15. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

16. Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення № 1:

18.1. Внести та затвердити зміни до підпунктів 7.2.1., 7.2.7., пункту 7.2. та підпункту 7.3.4. пункту 7.3. розділу VII Статуту ПАТ "КВБЗ", шляхом викладення його в новій редакції. Право підпису Статуту Товариства доручити Голові правління – директору ПАТ "КВБЗ".

18.2. Внести та затвердити зміни до підпунктів 7.2.4., 7.2.8., пункту 7.2., підпунктів 7.3.1., 7.3.6. пункту 7.3. та підпунктів 7.4.2., 7.4.3. пункту 7.4. розділу VII Статуту ПАТ "КВБЗ", шляхом викладення його в новій редакції. Право підпису Статуту Товариства доручити Голові правління – директору ПАТ "КВБЗ".

Проект рішення № 2:

18.1. Внести та затвердити зміни в абзац перший та абзац сьомий підпункту 7.2.4., пункту 7.2. та абзац четвертий підпункту 7.4.3. пункту 7.4. розділу VII Статуту ПАТ "КВБЗ", шляхом викладення його в новій редакції. Право підпису Статуту Товариства доручити Голові правління – директору ПАТ "КВБЗ".

19. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

 

20. Затвердження розподілу прибутку, погашення збитків Товариства.

 
Проект рішення № 1:

20.1. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити прибуток у розмірі 487'245'469,34 грн. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік:

- суму прибутку у розмірі 24'560'640,00 грн. направити на погашення актуарного збитку Товариства за 2018 рік;

- суму прибутку у розмірі 45'968'963,78 грн. направити на погашення збитків Товариства за минулі роки;

- суму прибутку у розмірі 416'715'865,56 грн. залишити нерозподіленим.

20.2. Надати Наглядовій раді або її Голові право використання отриманого протягом року прибутку на поповнення обігових коштів та потреби Товариства, з подальшим затвердженням порядку розподілу прибутку загальними зборами акціонерів.

Проект рішення № 2:

20.1. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити прибуток у розмірі 487'245'469,34 грн. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік:

- суму прибутку у розмірі 24'560'640,00 грн. направити на погашення актуарного збитку Товариства за 2018 рік;

- суму прибутку у розмірі 45'968'963,78 грн. направити на погашення збитків Товариства за минулі роки;

- суму прибутку у розмірі 216'026'649,56 грн. направити на розвиток Товариства, використання коштів - за рішенням Наглядової ради, або Голови Наглядової ради згідно Статуту ПАТ "КВБЗ";

- суму прибутку у розмірі 200'689'216,00 грн. направити на виплату дивідендів.

20.2. Надати Наглядовій раді або Голові Наглядової ради в 2019 році право використання отриманого протягом року прибутку, для направлення на розвиток та потреби Товариства, з подальшим затвердженням порядку розподілу прибутку загальними зборами акціонерів.

 

21. Затвердження розміру річних дивідендів, про виплату дивідендів.


Проект рішення № 1:

21.1. Дивіденди за підсумками діяльності у 2018 році не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення № 2:

21.1. Дивіденди за підсумками діяльності у 2018 році нарахувати у розмірі 1,75 грн. на одну акцію та виплатити. Виплату дивідендів організувати згідно з законодавством України.

21.2. Повідомити акціонерів про прийняття рішення щодо виплати дивідендів шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті ПАТ "КВБЗ" та надсилання повідомлення фондовій біржі, на якій акції Товариства допущені до торгів.

 

22. Про обрання осіб, які уповноважені на підписання протоколу Зборів. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень по питанням порядку денного, а також інша інформація згідно ч.4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": www.kvsz.com.

Довідки за телефонами: (0536) 76-96-06, (0536) 76-94-97.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління – директор Товариства (підпис) А.Д.Шабала 12.04.2019 м.п.

 

 

Дата оприлюднення 22.03.2019р.

Порядок денний 2019.PDF (підпис)

Дата оприлюднення 06.04.2018р.

Зміни до порядку денного 2018

 

Дата оприлюднення 02.04.2018р.

Інформація щодо запропонованих акціонерами, які володіють 5 і більше % акцій Товариства, пропозицій в проект порядку денного загальних зборів Товариства

 

Дата оприлюднення 20.03.2018р.

Порядок денний 2018

Дата оприлюднення 08.12.2017р.

Зміни до порядку денного 2017-4

Дата оприлюднення 20.11.2017р.

Порядок денний 2017-4

Дата оприлюднення 10.08.2017р.

Порядок денний 2017-3

Дата оприлюднення 15.05.2017р.

Порядок денний 2017-2

 


Дата оприлюднення 17.03.2017р.

Порядок денний 2017

 

 

 

Дата оприлюднення 18.03.2016г.

Порядок денний 2016

 

 

Порядок денний 2015

 

 

Зміни у порядок денний 2014

 

Порядок денний 2014

 

Порядок денний 2013

 

Порядок денний позачергових зборів 2012

Порядок денний 2012 

 


 

 

 

 

Порядок денний 2011